Užsakyti turinį

Internetinio paslaugų portalo „Content Writer“ taisyklės

Šiose Taisyklėse yra išdėstytos naudojimosi internetinio paslaugų portalo contentwriter.lt, toliau vadinamo „Portalu“, sąlygos.

1 § Apie mus

 1. Portalo savininkė yra įmonė „Content Writer LLC“, kurios pagrindinė buveinė yra Lenkijoje, adresu al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznanė, registruota pagal KRS numerį: 0001088645, NIP: 7792567297, toliau Taisyklėse vadinama „Content Writer“.

2 § Apibrėžimai

 1. Kūriniai – elektroniniu būdu „Content Writer“ teikiamos rašytojų paslaugos.
 2. Užsakymas – pavedimas atlikti Paslaugą.
 3. Siūlomos paslaugos – „Content Writer“ siūlomų paslaugų rinkinys.
 4. Klientas – Portalo naudotojas, pateikęs Užsakymą.
 5. Sutartis – Kliento ir „Content Writer“ sudarytas abipusis įsipareigojimas dėl to, kad „Content Writer“ vykdys Užsakymus mainais į atlyginimą, kurį Klientas mokės „Content Writer“ naudai.
 6. Šalys – Sutarties saistomi subjektai, t. y., Klientas ir „Content Writer“.

3 § Paslaugų teikimo sąlygos

3.1 § Sutarties sudarymas

 1. Sutartys yra sudaromos pagal Lenkijos teisę.
 2. Portalo naudotojas teikia užsakymus per platformą „Content Marketing +”.
 3. Platforma nustato Užsakymo kainą ir vykdymo trukmę. Kartu „Content Writer“ atsiunčia pasiūlymą sudaryti Sutartį.
 4. Sutartis yra sudaroma sukuriant Užsakymą mygtuko „Užsakau ir apmoku” paspaudimu.
 5. Klientas įsipareigoja po Sutarties sudarymo sumokėti reikiamą sumą pasirinktu mokėjimo būdu: [1] mokėjimo kortelė Visa/MasterCard, [2] elektroninės piniginės: „Google Pay“ ir „Apple Pay“, [3] mokėjimo portalas „PayPal“.
 6. Gavęs sumokėtas lėšas, „Content Writer“ įsipareigoja sukurti Kūrinius pagal Sutarties sąlygas.

3.2 § Sutarties atsisakymas ir nutraukimas

 1. Sutartis baigia galioti įvykdžius visus Šalių tarpusavio įsipareigojimus.
 2. Dėl to, kad Kūriniai yra individualaus pobūdžio, Klientas neturi teisės atsisakyti Sutarties.
 3. „Content Writer“ gali bet kada nutraukti Sutartį, jei dėl išorinių aplinkybių, atsirandančių dėl Paslaugų teikimo pobūdžio, tampa neįmanoma įvykdyti Užsakymą. Sutarties nutraukimas nesuteikia pagrindo Klientui reikšti jokių papildomų reikalavimų įmonei „Content Writer“.
 4. „Content Writer“ pasilieka teisę nedelsiant nutraukti Sutartį, jei Klientas reikšmingai pažeidė Sutarties sąlygas arba nebendradarbiauja su „Content Writer“, dėl ko tampa neįmanoma vykdyti Sutartį pagal jos sąlygas.

4 § Skundai

 1. Per 3 dienas po Kūrinių užbaigimo Klientas turi teisę vieną kartą nurodyti atliktinas modifikacijas, apimančias kalbos klaidų ir dalykinių klaidų taisymą.
 2. Pretenzijos turi būti teikiamos elektroniniu būdu, išsiunčiant el. laišką adresu: [email protected].
 3. Gavęs skundą, „Content Writer“ nustatys terminą, iki kurio pabaigos jis atliks Kūrinių modifikacijas.
 4. Tolesnės Kūrinių modifikacijos atliekamos už užmokestį.

5 § Asmens duomenys

 1. Vadovaujantis 2016-04-27 Duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), „Content Writer“ vykdomo asmens duomenų tvarkymo sąlygos yra išsamiai išdėstytos privatumo politikoje.

6 § Autorių teisės

 1. Įmonė „Content Writer“ patvirtina, kad jai priklauso turtinės autoriaus teisės į Kūrinius.
 2. Sulig Kūrinių pateikimo momentu „Content Writer“ perduoda Klientui tiek turtines autoriaus teises, tiek gretutines teises į Kūrinius.
 3. Autorių teisės ir intelektinės nuosavybės teisės į Portalą priklauso „Content Writer“ bei yra saugomos autorių teisių įstatymo ir kitų bendrai taikomų teisės aktų.
 4. Klientas suteikia teisę „Content Writer“ naudoti Kliento prekės ženklus, atvaizduojant juos „Content Writer“ interneto svetainėje. Ryšium su tuo Klientas suteikia „Content Writer“ neatlygintiną, neišimtinę ir neterminuotą licenciją naudoti prekės ženklą pirmiau nurodyta apimtimi.

7 § Atsakomybė

 1. „Content Writer“ neatsako Klientui už žalą, kurios „Content Writer“ negali kontroliuoti.
 2. Įmonė „Content Writer“ nėra teisiškai atsakinga Klientui už žalą, atsiradusią dėl Portalo naudojimo, netinkamo naudojimo ar negalėjimo juo naudotis, nepriklausomai nuo to, kaip ši žala atsirado ir koks yra jos pobūdis.
 3. „Content Writer“ atsakomybė Klientui negali viršyti Sutarties piniginės vertės.
 4. „Content Writer“ atsako Klientui tik už tipines ir faktiškai patirtas žalas, kurias buvo galima numatyti Sutarties sudarymo metu ir kurios atsirado dėl „Content Writer“ tyčinio veikimo, išskyrus negautą naudą.
 5. Nepasinaudojimas Kūriniais nesuteikia Klientui teisės susigrąžinti sumokėtą užmokestį ar reikšti bet kokius kitus reikalavimus.
 6. „Content Writer“ neatsako Klientui už žalą, atsiradusią dėl bet kokių Portalo techninių klaidų ir gedimų.
 7. „Content Writer“ netikrina Kliento įvedamų duomenų tikslumo ar teisingumo, taip pat to, kaip Klientas naudoja turinį. Kūrinius Klientas publikuoja ir modifikuoja prisiimdamas visą atsakomybę už tai.

8 § Baigiamosios nuostatos

 1. Šiose Taisyklėse nesureguliuotiems klausimams yra taikomos kitos atitinkamos bendrosios Lenkijos teisės normos.
 2. Ginčai, kilę dėl šių Taisyklių nuostatų, bus sprendžiami teisme, kurio jurisdikcijai priklauso įmonė „Content Writer“.

Vystykite savo turinį greičiau už konkurentus.